Sign up to our newsletter

Free delivery sklep myśliwskisklep myśliwski zwrot

Język/Language
Hunting case for a rifle
Hunting case for a rifle
€44.83
Rubberized hunting seat
Rubberized hunting seat
€14.30
pcs.
Hunter's suede green belt for ball weapon
Hunter's suede green belt for ball weapon
€19.14
Terms & Conditions

Regulations of the online store.

§ 1.

Preliminary provisions.

Online shop: Pointer Akcesoria Myśliwskie available at: www.pointerhunt.pl , is run by the company Fotoas-Pointer sp. z o.o. with headquarters in Krakowie entered into Krajowego Rejestru Sądowego by Sąd Rejonowy for Krakowa-Śródmieście XI economic faculty KRS under number KRS 0000467466, NIP: PL 6762462618, REGON: 122790080.

These Regulations are addressed to both Consumers and Entrepreneurs using the Store and define the rules of using the Online Store and the rules and procedure for concluding Sales Agreements with the Customer at a distance via the Store.

§ 2.

Definitions.

Consumer - a natural person concluding an agreement with the Seller as part of the Store, the subject of which is not directly related to its business or professional activity.

Seller - Fotoas-Pointer sp. z o.o. with headquarters in Krakowie entered into Krajowego Rejestru Sądowego by Sąd Rejonowy for Krakowa-Śródmieście XI economic faculty KRS under number KRS 0000467466, NIP: PL 6762462618, REGON: 122790080.

Client - any entity making purchases through the Store.

Entrepreneur - a natural person, a legal person and an organizational unit that is not a legal person, the separate law of which grants legal capacity, performs in its own name an economic activity that uses the store.

Shop - online store run by the Seller at the internet address: www pointerhunt.pl

Contract concluded at a distance - an agreement concluded with a client as part of an organized system of concluding distance contracts (as part of the Store), without simultaneous physical presence of parties, with the sole use of one or more means of distance communication up to the conclusion of the contract, inclusive.

Regulations - these Regulations of the Store.

Order - Customer's declaration of intent submitted via the Order Form and aiming directly at concluding a Product Sales Agreement or Products with the Seller.

Account - customer account in the Store, it collects data provided by the customer and information about orders placed by him in the store.

Registration form - a form available in the Store, enabling the creation of an Account.

Order form - an interactive form available in the Store that allows placing an Order, in particular by adding Products to the Basket and defining the terms of the Sales Agreement, including the method of delivery and payment.

Shopping Cart - an element of the Store's software in which the Products selected for purchase are visible, and it is also possible to determine and modify the Order data, in particular the quantity of products.

Product - a movable item available in the Store / a service being the subject of the Sales Agreement between the Customer and the Seller.

Sales Agreement - Product sales contract concluded or concluded between the Customer and the Seller via the Online Store. The Sale Agreement is also understood as a contract for the provision of services and a contract for specific work - applied to the features of the Product.

§ 3.

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Groszkowa 4, 31-342 Kraków

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pointerhunt.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 607 915 537

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 97 1030 0019 0109 8530 0047 7363

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

§ 4.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej ( e-mail ),

c.włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5.

Informacje ogólne.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6.

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, login, hasło.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w par.3.

§ 7.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „ Do Koszyka” (lub równoznaczny);

zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury.

Kliknąć przycisk Zamawiam i płacę” / kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem par.8 pkt 3.

§ 8.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem ; 31-342 Kraków, ul. Groszkowa 4

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. płatności elektroniczne

b. płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. płatność za pobraniem

d. płatność gotówką przy odbiorze

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 9.

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z par.7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem , płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie ( z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu ), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się w następujący sposób:

a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c. w przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10.

Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii, lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata) , termin wskazany w ust.1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsument oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. w przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostałī przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, w której po otwarciu opakowania nie można wrócić ze względu na ochronę zdrowia lub zw względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy,które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 11.

Reklamacja i gwarancja

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę ) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni roboczych, uważa się że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w par.3 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12.

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów:

http//:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz

http//:www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, l którym mowa w art. 37 ustawy a dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji handlowej (Dz.U.z2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13.

Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych.

1.  Administrator danych osobowych:  

Fotoas-Pointer sp z o.o z siedzibą w Krakowie (31-342 Kraków, ul. Groszkowa 4) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000467466, NIP: PL6762462618, REGON: 122790080, prowadząca sklep internetowy Pointer Akcesoria Myśliwskie  pod adresem www.pointerhunt.pl .

2.  Dane kontaktowe Administratora:

Z administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e- mail:        kontakt@pointerhunt.pl, lub pisemnie na adres: 31-342 Kraków, ul. Groszkowa 4.

3.  Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a po uzyskaniu zgody - także w celach marketingowych.

4.  Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

5.  Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:

a) Shoper.pl - prowadzącym platformę sklepu internetowego

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

c) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6.  Przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.  Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

8.  Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14.

Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane poprze Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać spoza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http//:ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl